PartnerstváÚvodná strana

Programy, podujatia

Správy

Tlačové publikácie

Materiál na stiahnutie

Spoluúčinkujúci

Kontakty

Informačný klaster

Systému mobility

Materiály vzdelávania

Spoluúčinkujúci

Budapestianska organizácia Nadácie Konszenzus vznikla koncom roka 2001 ako nonprofitná organizácia so základným cieľom zníţiť spoločenskú nerovnosť, rozvíjať občianske organizácie. Nadácia -vďaka svojim predošlým programom má nesmierne široké/bohaté kontakty, hlavne v sociálnej, občianskej, pracovnej a samosprávne oblasti. Za posledných päť rokov organizácia uskutočnila vyše sto projektov, zaoberajúc sa spoločenskou nerovnosťou, vývinom občianskej spoločnosti.

Konszenzus Budapest je akreditovaná organizácia. Kultúrny a spoločenský zväz Maďarov na Slovensku Csemadok je mimovládna a nestrannícka organizácia, ktorá na báze samosprávy podporuje zachovanie identity Maďarov na Slovnesku, napomáha rozvíjanie ich kultúry, spolupatričnosti a háji spoločenské záujmy.

Základné organizácie, osvetové inštitúcie, oblastné organizácie, odborné zoskupenia a celoštátne organizácie sú samostatné právnické osoby. Organizácia napomáha k napľnaniu kultúrneho a vedeckého ţivota, k vývinu výchovy v materinskom jazyku Maďarov na Slovensku, napomáha k spoluţitiu Maďarov a Slovákov a s ostatnými národnosťami a etnickými skupinami na Slovensku. Obe organizácie disponujú so silným spoločenským zázemím a bohatými skúsenosťami.

Hlavné úlohy organizácií:

Konszenzus Budapest: proj.management, uskutočnenie školení, vytvorenie klaszter, vypracopvanie informačného modelu pohraničnej spolupráce, vytvorenie-uvedenie v činnosti web stránky, vytvorenie publikácii.

Csemadok: naviazanie spojenia s obč.organizáciami samosprávami v danom regióne, organizovanie workshopov, medzinárodných konferencií, kultúrnych podujatí, príprava publikácií.


Realizačných partnerov
Konszenzus
Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete
Csemadok
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku

Ďalšie informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Maďarsko- Slovensko 2007-2013 nájdete na stránke http://husk-cbc.eu/sk/
Obsah tejto webovej stránky bezpodmienečne neodzrkadľuje oficiálne stanovisko Európskej únie.